การเรียน Ge-Online สำหรับนิสิต รหัส 61

ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - 3 กรกฏาคม 2561

เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม

ไม่มีการนำเกรดมาคำนวณ ไม่มีผลต่อต่อการเรียนการสอน 

จะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้(ไม่บังคับ)  เป็นการเรียนเพื่อทบทวนองค์ความรู้ เท่านั้น


                                                            -----------------------------------------------------------------------------------

เข้าสู่รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ Click

                                                            -----------------------------------------------------------------------------------

วิธีแก้ปัญหาในกรณี Login ไม่ได้

  • 1.Username ในการใช้งาน ge-online.up.ac.th คือ รหัสนิสิต@live.up.ac.th

  • 2.หากเข้าไม่ได้ให้ลองเข้า www.reg.up.ac.th แล้ว login โดยไม่ต้องใส่ @live.up.ac.th หากเข้าได้แสดงว่าระบบปกติและสามารถ login เข้า ge-online.up.ac.th ได้เลย

  • 3.หากยังเข้าไม่ได้อีก กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 054-466666 ต่อ 2280-2285 หรือ E-mail : citcoms.net@up.ac.th